Gyrstinge Sø Udvalget meddeler:

  • 0

Den seneste tid har der været lidt forskellige meninger omkring den nye driftsform med afgræsning i Naturplanens område 2, idet nogle har klaget over, at der er for meget mudder på stien. Derudover er flere bange for dyrene – det gælder både får og stude.

Vi har i Søudvalget diskuteret sagen, og udvalget anbefaler, at stien jævnes, hvor det er nødvendigt, samt at der langs stiens nordside etableres et hegn langs det allerede etablerede hegn. Stibredden kunne være 3-4 meter, og vi forestiller os, at der køres flis ud i ca. 1 meters bredde de steder, hvor der er særlig mudret. Denne hegning gennemføres i hele stiforløbet til Store Bøgeskov, således at hverken får eller stude kan genere besøgende.

En sådan indhegning af stien vil desuden beskytte søens fugleliv fra færdslen på stien. Samtidig vil man kunne gennemføre en mere omfattende fældning af store træer og buske for at skabe udsigt til søen, idet besøgende holdes på afstand af søbredden bag det nye nordlige hegn.

Søudvalget har foreslået kommunen, at forslaget diskuteres på det næste møde i Brugerrådet.

Steen Kisselhegn
Søudvalget